اخبار
گزارش فعالیت هیات مدیره
Created by pardis on 03/12/1393 04:52:05 ب.ظ


print
rating
  توضیحات

اخبار
گروه
اطلاعات و صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1392/03/31
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1392/04/23 12:39:06 ب.ظ


اطلاعات و صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1392/06/31
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1392/08/12 10:15:32 ق.ظ


اطلاعات وصورتهای مالی دوازده ماهه منتهی به 1392/09/30(حسابرسی شده)
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1392/12/11 02:33:27 ب.ظ


گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی 1392/09/30
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1392/12/11 02:34:57 ب.ظ


گزارش توجیهی افزایش سرمایه
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1392/12/11 02:37:15 ب.ظ


زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی 1392/09/30
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1392/12/11 02:40:50 ب.ظ


آگهی دعوت به مجمع عادی و فوق العاده
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1392/12/11 02:43:41 ب.ظ


اطلاعات و صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند 92
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/04/16 02:27:39 ب.ظ


زمان تشکیل جلسه هیات مدیره جهت به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/04/16 02:31:27 ب.ظ


اطلاع رسانی در خصوص پورتال سهامداران
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/04/23 03:30:11 ب.ظ


صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 93
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/08/17 11:46:32 ق.ظ


تصمیمات هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/08/17 11:58:03 ق.ظ


ثبت افزایش سرمایه تا زمان برگزاری مجمع
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/08/17 12:00:02 ب.ظ


صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر 1393
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/08/17 12:02:11 ب.ظ


اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/08/17 12:04:26 ب.ظ


صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد 1393
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/08/17 12:07:37 ب.ظ


صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور 1393
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/08/17 12:09:01 ب.ظ


صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 93
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/08/17 12:11:01 ب.ظ


صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 30 مهر 1393
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/08/17 12:18:34 ب.ظ


صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان 93
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:28:44 ب.ظ


صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر 93
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:30:36 ب.ظ


آگهی پذیره نویسی عمومی
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:33:13 ب.ظ


اعلام تغییر آدرس شرکت
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:35:27 ب.ظ


آگهی پرداخت حق تقدم استفاده نشده
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:37:27 ب.ظ


آگهی ثبت افزایش سرمایه
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:38:28 ب.ظ


صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30آذر 1393
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:42:13 ب.ظ


صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 30 دی 93
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:43:17 ب.ظ


آگهی دعوت به مجمع مورخ 25 بهمن 1393
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:46:14 ب.ظ


تصمیمات مجمع 25 بهمن 1393
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:50:55 ب.ظ


گزارش فعالیت هیات مدیره
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:52:05 ب.ظ


صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 93
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:53:16 ب.ظ


تهیه شده در بخش پورتال شرکت تدبیرپرداز