اخبار شرکت
صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن 93
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:53:16 ب.ظ


گزارش فعالیت هیات مدیره
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:52:05 ب.ظ


تصمیمات مجمع 25 بهمن 1393
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:50:55 ب.ظ


آگهی دعوت به مجمع مورخ 25 بهمن 1393
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:46:14 ب.ظ


صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به 30 دی 93
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:43:17 ب.ظ


صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30آذر 1393
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:42:13 ب.ظ


آگهی ثبت افزایش سرمایه
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:38:28 ب.ظ


آگهی پرداخت حق تقدم استفاده نشده
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:37:27 ب.ظ


اعلام تغییر آدرس شرکت
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:35:27 ب.ظ


آگهی پذیره نویسی عمومی
تهیه شده توسط: pardis در تاریخ :1393/12/03 04:33:13 ب.ظ


تهیه شده در بخش پورتال شرکت تدبیرپرداز