موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه و براساس مصوبه مجمع عمومی فوق ­العاده مورخ 3/9/1387 عبارت ­است از : خرید، فروش و سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس­ و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه ­پذیر.

تهیه شده در بخش پورتال شرکت تدبیرپرداز